โค้ดภาษาไพทอน (Python)

» โค้ดภาษาไพทอน (Python)

โค้ด Python หาพื้นที่วงกลม

โค้ด Python หาพื้นที่วงกลม

ตัวอย่างโค้ดภาษา Python ในการคำนวณหาพื้นที่วงกลม โดยจะมีการให้ป้อนค่ารัศมีและนำไปคำนวณตามสูตร สูตรการหาพื้นที่วงกลม

โค้ด Python หาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู

โค้ด Python หาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู

ตัวอย่างการเขียนโค้ดภาษา python เพื่อคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู ซึ่งการคำนวณในโค้ดนี้จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับความสูงและผลบวกของด้านคู่ขนานของสี่เหลี่ยมคางหมู โปรแกรมนี้ถึงจะทำงานได้

โค้ดคำนวณการแลกเปลี่ยนเงิน เป็นจำนวนเงิน 1000, 500, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 บาท

โค้ดคำนวณการแลกเปลี่ยนเงิน เป็นจำนวนเงิน 1000, 500, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 บาท ด้วยภาษาไพทอน (Python)

ตัวอย่างโค้ดภาษา Python ในการคำนวณหาจำนวนเงินแต่ละชนิด เช่น 1000, 500, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 บาท จากจำนวนเงินเต็ม

โค้ดแสดงรูปสามเหลี่ยม โดยเรียงจากเลข 1 – 10 ด้วยภาษาไพทอน (Python)

โค้ดแสดงรูปสามเหลี่ยม โดยเรียงจากเลข 1 – 10 ด้วยภาษาไพทอน (Python)

ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ในการนำตัวเลข 1-10 มาเรียงเพื่อแสดงเป็นรูปสามเหลี่ยม

โค้ดแสดงตัวเลข 1-9 เป็นรูปสามเหลี่ยม ด้วยภาษาไพทอน (Python)

โค้ดแสดงตัวเลข 1-9 เป็นรูปสามเหลี่ยม ด้วยภาษาไพทอน (Python)

ตัวอย่างในการเขียนโค้ดภาษา Python โดยนำเอาตัวเลข 1-9 มาสร้างเป็นรูปสามเหลี่ยม ซึ่งมีลูป while เป็นการแสดงผลในแต่ละบรรทัด และมีลูปย่อยอีก 3 ลูป คือ ลูปที่ 1 แสดงพื้นที่ว่าง ลูปที่ 2 แสดงตัวเลขที่เพิ่มขึ้น และลูปที่ 3 แสดงตัวเลขที่ลดลง

โค้ดแสดงตัวเลข 1-9 เป็นรูปสามเหลี่ยม โดยมุมบนหันไปด้านซ้าย ด้วยภาษาไพทอน (Python)

โค้ดแสดงตัวเลข 1-9 เป็นรูปสามเหลี่ยม โดยมุมบนหันไปด้านซ้าย ด้วยภาษาไพทอน (Python)

ตัวอย่างในการเขียนโค้ดภาษา Python เพื่อแสดงตัวเลข 1-9 เป็นรูปสามเหลี่ยม โดยฐานของรูปสามเหลี่ยมอยู่ด้านขวาและมุมบนหันไปด้านซ้าย

โค้ดแสดงตัวเลข 1-9 เป็นรูปสามเหลี่ยม โดยมุมบนหันไปด้านขวา ด้วยภาษาไพทอน (Python)

โค้ดแสดงตัวเลข 1-9 เป็นรูปสามเหลี่ยม โดยมุมบนหันไปด้านขวา ด้วยภาษาไพทอน (Python)

ตัวอย่างในการเขียนโค้ดภาษา Python เพื่อแสดงตัวเลข 1-9 เป็นรูปสามเหลี่ยม โดยฐานข้องรูปสามเหลี่ยมอยู่ด้านซ้ายและมุมบนหันไปด้านขวา

โค้ดแสดงตัวเลข 1-9 เป็นรูป \ (backslash) ด้วยภาษาไพทอน (Python)

โค้ดแสดงตัวเลข 1-9 เป็นรูป \ (backslash) ด้วยภาษาไพทอน (Python)

ตัวอย่างโค้ด Python แสดงตัวเลข 1-9 เป็นรูป \ (backslash) โดยเริ่มจากเลข 1 ในบรรทัดแรกและเพิ่มบรรทัดขึ้นไปเรื่อยๆ จนถึงเลข 9

โค้ดแสดงตัวเลข 1 – 9 เป็นรูปสามเหลี่ยม แบบหลังคา ด้วยภาษาไพทอน (Python)

โค้ดแสดงตัวเลข 1 – 9 เป็นรูปสามเหลี่ยม แบบหลังคา ด้วยภาษาไพทอน (Python)

โค้ดภาษา Python แสดงตัวเลข 1-9 เป็นรูปหลังคา หลักการทำงานจะเป็นลูปเพื่อแสดงรายการแต่ละบรรทัด และจะมีลูปย่อย 1 แสดงพื้นที่ว่าง (ซ้าย) จากนั้นก็จะแสดงตัวเลขแบบไม่ขึ้นไม่บรรทัดใหม่ และลูปย่อย 2 แสดงพื้นที่ว่าง (ขวา) จากนั้นก็จะแสดงตัวเลขพร้อมทั้งขึ้นบรรทัดใหม่

โค้ดแสดงตัวเลข 1 – 9 เป็นรูปสามเหลี่ยม แบบลดตัวเลขด้วยภาษาไพทอน (Python)

โค้ดแสดงตัวเลข 1 – 9 เป็นรูปสามเหลี่ยม แบบลดตัวเลขด้วยภาษาไพทอน (Python)

ตัวอย่างโค้ดภาษา Python แสดงตัวเลข 1 – 9 เป็นรูปสามเหลี่ยม แบบลดตัวเลข ซึ่งโค้ดมีทั้งหมด 3 ลูป ลูปที่ 1 เป็นลูปใหญ่ที่วน 9 รอบเพื่อแสดงตัวเลขในแต่ละบรรทัด ลูปที่ 2 เป็นลูปย่อย

โค้ดวนรับค่าตัวเลขทศนิยม จำนวน 5 ค่า และแสดงผล ด้วยภาษาไพทอน (Python)

โค้ดวนรับค่าตัวเลขทศนิยม จำนวน 5 ค่า และแสดงผล ด้วยภาษาไพทอน (Python)

ตัวอย่างโค้ดภาษา Python วนรับค่าตัวเลขทศนิยม จำนวน 5 ค่า จากนั้นนำค่าที่ได้มาแสดงผลในแต่ละรายการทั้งหมด 5 ครั้ง แล้วนำค่าในรับเข้ามามารวมกันและแสดงเป็นผลรวม

คำนวณค่าโดยสารแท็กซี่ ด้วยภาษาไพทอน (Python)

โค้ดคำนวณค่าโดยสารแท็กซี่ ด้วยภาษาไพทอน (Python)

ตัวอย่างโค้ดภาษาไพทอน (Python) ในการคำนวณค่าโดยสารแท็กซี่

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด

หมวดหมู่