โค้ด Python หาพื้นที่วงกลม

» การเขียนโปรแกรม » Python » โค้ด Python หาพื้นที่วงกลมตัวอย่างโค้ดภาษา Python ในการคำนวณหาพื้นที่วงกลม โดยจะมีการให้ป้อนค่ารัศมีและนำไปคำนวณตามสูตร

สูตรการหาพื้นที่วงกลม

พื้นที่วงกลม = พาย x รัศมี2

จากนั้นนำมากำหนดเป็นตัวแปรเพื่อเขียนโปรแกรมจะได้ area = math.pi * (radius**2) ซึ่ง math.pi เป็นค่าคงที่ใน Math Library มีค่าประมาณ 3.141592653589793

ตัวอย่างโค้ด Python

# -------------------------------------------------------#
# Author  : Computer for Education           #
# Author URI: https://www.computerforedu.com       #
# Facebook : https://www.facebook.com/computerforedu  #
# -------------------------------------------------------#

import math

radius = float(input("ป้อนรัศมีของวงกลม : "))
area = math.pi * (radius**2)

print(f"พื้นที่ของวงกลม คือ {area:.2f}")

อธิบายเพิ่มเติม

 1. ตัวแปร radius ใช้เก็บค่ารัศมี
 2. ตัวแปร area ใช้เก็บค่าพื้นที่วงกลมที่ได้จากการคำนวณตามสูตร
 3. import math เป็นการนำเข้า library math เพื่อให้ได้ค่าพาย (π) ซึ่งเป็นค่าคงที่มีค่า 3.141592653589793
 4. radius**2 นำค่ารัศมีมายกกำลัง 2

แสดงผล

โค้ด Python หาพื้นที่วงกลม

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด

หมวดหมู่