โค้ด Python หาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู

» การเขียนโปรแกรม » Python » โค้ด Python หาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูตัวอย่างการเขียนโค้ดภาษา python เพื่อคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู ซึ่งการคำนวณในโค้ดนี้จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับความสูงและผลบวกของด้านคู่ขนานของสี่เหลี่ยมคางหมู โปรแกรมนี้ถึงจะทำงานได้

สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู

พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู = ½ x ความสูง x ผลบวกของด้านคู่ขนาน

เมื่อนำมากำหนดตัวแปรตามสูตร จะได้ area = (1/2) * height * side แล้วนำตัวแปร area ซึ่งจะได้ค่าพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูไปแสดงผล

ตัวอย่างโค้ด Python

# -------------------------------------------------------#
# Author  : Computer for Education           #
# Author URI: https://www.computerforedu.com       #
# Facebook : https://www.facebook.com/computerforedu  #
# -------------------------------------------------------#

height = float(input("ป้อนตัวเลขความสูงของสี่เหลี่ยมคางหมู : "))
side = float(input("ป้อนผลบวกของด้านคู่ขนานของสี่เหลี่ยมคางหมู : "))
area = (1/2) * height * side

print("พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู คือ ", area)

อธิบายเพิ่มเติม

 1. ตัวแปร height ใช้เก็บค่าความสูง
 2. ตัวแปร side ใช้เก็บค่าผลบวกของด้านคู่ขนาน
 3. ตัวแปร area ใช้เก็บค่าพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูที่ได้จากการคำนวณตามสูตร

แสดงผล

โค้ด Python หาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด

หมวดหมู่