Python

» การเขียนโปรแกรม » Python (หน้า 2)

โค้ด python, รวมโค้ด python, โค้ด Python เกม, โค้ด python เครื่องคิดเลข, โค้ด python คํานวณ, โค้ด python คํานวณเกรด, โค้ด python บวกเลข, เขียนโค้ด Python, ตัวอย่างโค้ด python

คำนวณค่าโดยสารแท็กซี่ ด้วยภาษาไพทอน (Python)

โค้ดคำนวณค่าโดยสารแท็กซี่ ด้วยภาษาไพทอน (Python)

ตัวอย่างโค้ดภาษาไพทอน (Python) ในการคำนวณค่าโดยสารแท็กซี่

การหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้วยภาษาไพทอน (Python)

โค้ดการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้วยภาษาไพทอน (Python)

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมในการคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้วยภาษา Python มีทั้ง Python2 และ Python3 สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า = กว้าง x ยาว

การหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส ด้วยภาษาไพทอน (Python)

โค้ดการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส ด้วยภาษาไพทอน (Python)

ตัวอย่างการเขียนโค้ดด้วยภาษาไพทอน (Python) ในการคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส = ด้าน x ด้าน

แม่สูตรคูณภาษาซี 2-13 ด้วยภาษาไพทอน (Python)

โค้ดสร้างแม่สูตรคูณ 2-13 ด้วยภาษาไพทอน (Python)

ตัวอย่างการเขียนโค้ดภาษาไพทอน (Python) ในการสร้างแม่สูตรคูณ 2-13 ที่แสดงผลคล้ายๆ ที่อยู่ในปกสมุดเรียน ฝึกหัดเขียนโปรแกรมวิทยาการคำนวณ

การหาพื้นที่สามเหลี่ยม ด้วยโค้ดภาษาไพทอน(Python)

โค้ดการหาพื้นที่สามเหลี่ยม ด้วยภาษาไพทอน (Python)

ตัวอย่างโค้ดไพทอน (Python) ในการคำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยม base คือ ฐาน, height คือ สูง, area คือ ผลคำนวณ, 0.5 * base * height คือ คำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยมตามสูตร float() เป็นการแปลงค่าที่กรอกเข้ามาให้รองรับการคำนวณแบบทศนิยม

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด

หมวดหมู่