หมวดหมู่ชื่อโดเมน .th และ .ไทย

» บทความ » เว็บไซต์ » หมวดหมู่ชื่อโดเมน .th และ .ไทยหมวดหมู่ชื่อโดเมน .th และ .ไทย อ้างอิงจาก “นโยบายการให้บริการชื่อโดเมน .th และ .ไทย” ฉบับปรับปรุงปี 2561 ของ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (บังคับใช้วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561)

 

หมวดหมู่ชื่อโดเมน .th และ .ไทย ประกอบด้วย 7 หมวดหมู่ดังนี้

1) .ac.th หรือ .ศึกษา.ไทย สำหรับสถานศึกษา
2) .co.th หรือ .ธุรกิจ.ไทย สำหรับธุรกิจเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือเครื่องหมายการค้า
3) .go.th หรือ .รัฐบาล.ไทย สำหรับส่วนราชการและโครงการในกำกับของหน่วยงานภาครัฐ
4) .mi.th หรือ .ทหาร.ไทย สำหรับหน่วยงานทางทหาร
5) .net.th หรือ .เน็ต.ไทย สำหรับผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
6) .or.th หรือ .องค์กร.ไทย สำหรับองค์กรพัฒนาเอกชนหรือโครงการเพื่อสังคม
7) .in.th หรือ .ไทย สำหรับบุคคลทั่วไป (รวมทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลตามกฎหมาย)

 

 

source: https://www.thnic.co.th/th/news/64/

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด

หมวดหมู่